ಪಂಚಾಂಗ

 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 04-12-2022

  ಪಂಚಾಂಗ ಸಂವತ್ಸರ – ಶುಭಕೃತ್ ಋತು – ಹೇಮಂತ ಅಯನ – ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ – ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ – ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ – ದ್ವಾದಶೀ ನಕ್ಷತ್ರ…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 03-12-2022

  ಸಂವತ್ಸರ – ಶುಭಕೃತ್ ಋತು – ಹೇಮಂತ ಅಯನ – ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ – ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ – ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ – ಏಕಾದಶೀ ನಕ್ಷತ್ರ –…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 02/12/2022

  ಪಂಚಾಂಗ ಸಂವತ್ಸರ – ಶುಭಕೃತ್ ಋತು – ಹೇಮಂತ ಅಯನ – ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ – ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ – ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ – ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ : 01/12/2022

  ಪಂಚಾಂಗ ಸಂವತ್ಸರ – ಶುಭಕೃತ್ ಋತು – ಹೇಮಂತ ಅಯನ – ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ – ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ – ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ – ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 30-11-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಸಂವತ್ಸರ – ಶುಭಕೃತ್ ಋತು – ಹೇಮಂತ ಅಯನ – ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ – ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ – ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ – ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 29-11-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಸಂವತ್ಸರ – ಶುಭಕೃತ್ ಋತು – ಹೇಮಂತ ಅಯನ – ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ – ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ – ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ – ಷಷ್ಟಿ ನಕ್ಷತ್ರ…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 28-11-2022

  ಪಂಚಾಂಗ; ಸಂವತ್ಸರ – ಶುಭಕೃತ್ ಋತು – ಹೇಮಂತ ಅಯನ – ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ – ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ – ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ – ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 26-11-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಸಂವತ್ಸರ – ಶುಭಕೃತ್ ಋತು – ಹೇಮಂತ ಅಯನ – ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ – ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ – ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ – ತದಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 25-11-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಸಂವತ್ಸರ – ಶುಭಕೃತ್ ಋತು – ಹೇಮಂತ ಅಯನ – ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ – ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ – ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ – ಬಿದಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 24-11-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಸಂವತ್ಸರ – ಶುಭಕೃತ್ ಋತು – ಹೇಮಂತ ಅಯನ – ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ – ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ – ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ – ಪಾಡ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ…

  Read More »
Back to top button