ರಾಶಿ

 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 07-08-2022

  ಪಂಚಾಂಗ:  ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ರಾಹುಕಾಲ: 05 : 09 – 06 : 44…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 04-08-2022

  ಪಂಚಾಂಗ:  ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಸಪ್ತಮಿ, ವಾರ: ಗುರುವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: 02:04 ರಿಂದ…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 27-07-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ರಾಹುಕಾಲ : 12.30 ರಿಂದ 2.05 ಗುಳಿಕಕಾಲ : 10.55…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 24-07-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶಿ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: 05:13 ರಿಂದ 06:48 ಗುಳಿಕಕಾಲ:…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 19-07-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ, ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ರಾಹುಕಾಲ: 3.41 ರಿಂದ 5.17 ಗುಳಿಕಕಾಲ: 12.30 ರಿಂದ 2.05…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 16-07-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ತೃತೀಯ, ಶನಿವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ ರಾಹುಕಾಲ: 09:17 ರಿಂದ 10:53 ಗುಳಿಕಕಾಲ:…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 13-07-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ರಾಹುಕಾಲ : 12.28 ರಿಂದ 2.04 ಗುಳಿಕಕಾಲ : 10.52 ರಿಂದ…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 12-07-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ರಾಹುಕಾಲ : 3.40 ರಿಂದ 5.16 ಗುಳಿಕಕಾಲ : 12.28…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 06-07-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ರಾಹುಕಾಲ : 12.28 ರಿಂದ 2.04 ಗುಳಿಕಕಾಲ : 10.52 ರಿಂದ…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 01-07-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ,ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಡ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ರಾಹುಕಾಲ: 10:51ರಿಂದ 12:27 ಗುಳಿಕಕಾಲ: 07:39 ರಿಂದ 9:15 ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 03:39…

  Read More »
Back to top button