ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ಹಾಟ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಬ್ಯೂಟಿ 

Green Star