ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುತ್ರಿ

ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಹಾಟ್ ಹಾಟ್ ಪೋಸ್‌ಗೆ ಪಡ್ಡೆಹೈಕ್ಳು ಫಿದಾ

ಹಸಿಬಿಸಿ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಿದ ಜಾನ್ವಿ